Niepubliczny Żłobek Kolorowe Kredki w SiechnicachŻłobek Kolorowe Kredki w Siechnicach to miejsce przyjazne, pełne dobrej energii, wzajemnego zaufania i akceptacji, gdzie każde dziecko znajdzie swój drugi dom. Każde dziecko jest dla nas równie ważne i kochane. Robimy wszystko, aby nasze dzieci były radosne, czuły się akceptowane i bezpieczne. Pomagamy im ukierunkować własny rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi, tak aby poznały siebie, stały się samodzielne i otwarte na świat.

Naszym celem jest żeby Dzieci, które zechcą Państwo powierzyć naszej opiece, znalazły u nas drugi dom a Państwo, Drodzy Rodzice, żebyście każdego dnia wykonywali ze spokojem swoje  obowiązki, wiedząc, że Najważniejsza Cząstka Waszego Świata jest pod dobrą opieką.

Dla bezpieczeństwa Naszych Podopiecznych zainstalowany jest system monitoringu w każdej sali, w której sprawowana jest opieka nad dziećmi oraz monitorowane jest całe otoczenie naszej placówki. Korzystamy z lamp bakteriobójczych, które  pozwalają nie tylko dezynfekować powietrze, ale także całe pomieszczenia, w tym zabawki czy chociażby dywany w nocy, co znacznie ogranicza ryzyko infekcji u dzieci. Dodatkowo, placówka jest wyposażona w monitory oddechu, dla dzieci wymagających specjalnego nadzoru w kierunku kontroli bezdechu.

 

Niepubliczny Żłobek Kolorowe Kredki w Siechnicach posiada pozytywną opinie Straży pożarnej i sanepidu oraz wpis do rejestru żłobków (nr 04115 z dnia 06.03.2018).

Więcej ważnych informacji dla Rodziców w Strefie Rodzica.

Celem niniejszego zadania jest pomoc w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego osób pracujących i sprawujących opiekę nad najmłodszymi. Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi oraz dofinansowanie w ramach funkcjonowania miejsc jest formą zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, także tej najmłodszej. Efektami projektu będzie także zmniejszenie nierówności i trudności w dostępie do miejsc żłobkowych, doprowadzenie do wzrostu aktywności zawodowej rodziców oraz podniesienie standardów sprawowanej opieki.

 REKRUTACJA 

 Rekrutacja do Niepublicznego Żłobka Kolorowe Kredki w Siechnicach na rok szkolny 2024/2025 jest ciągła, posiadamy jeszcze wolne miejsca!!!

Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do Niepublicznego Żłobka Kolorowe Kredki w Siechnicach na miejsca współfinansowane przez Gminę Siechnice 

 • Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)
  2. Statut Niepublicznego Żłobka Kolorowe Kredki
  3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.; art.150 ust. 2 pkt 1),tzw. kryteria ustawowe.
 • Do Niepublicznego Żłobka Kolorowe Kredki na miejsca wspólfinansowane przez Gminę Siechnice przyjmowane są dzieci:
  – mające ukończone co najmniej 20 tygodni do 3 roku życia w zależności od ilości wolnych miejsc w grupie wiekowej- mające miejsce zameldowania na terenie Gminy Siechnice – dzieci, których Rodzice są płatnikami podatku na rzecz Gminy Siechnice
 • Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku.
  3. Na potrzeby rekrutacji zostaje powołana komisja rekrutacyjna w składzie 2 osób.
  4. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje komisja rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych w danej grupie wiekowej
  W przypadku, gdy liczba kart zgłoszenia dziecka, przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku, decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna uwzględniając zasady pierwszeństwa opisane poniżej.
  W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka może być
  ono przyjęte w pierwszej kolejności. Odnosi się to do dziecka:
  – obojga rodziców pracujących w systemie dziennym
  – matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności
  lub całkowitą niezdolność do pracy
  – z rodziny zastępczej, bądź dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
  – rodzica samotnie wychowującego dziecko
  – mającego rodzeństwo w Żłobku
  Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do Żłobka należy dostarczyć razem z „Kartą zgłoszenia dziecka” w terminie wskazanym w harmonogramie.
  Pozostałe karty zgłoszenia dziecka umieszczane są na liście rezerwowej dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku w naborze uzupełniającym
  W przypadku istnienia wolnych miejsc w Żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane
  w ciągu całego roku.
  5. W kolejnych latach uczęszczania dziecka do Żłobka, rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka oraz przedkładają podpisaną aktualizującą kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka, w terminie do końca kwietnia każdego roku (dotyczy to dzieci kontynuujących pobyt w żłobku do 3 lat). Druk wydaje żłobek.
  6. Rodzice dzieci, zakwalifikowanych – przyjętych do Żłobka mają obowiązek podpisania umowy w Żłobku w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
  7. Niepodpisanie umowy w terminie podanym w harmonogramie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka, z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w Żłobku.
  8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są poprzez email lub telefonicznie Rodzicowi Dziecka przyjętego lub osobiście w Żłobku przy ul Osiedlowej 31 w Siechnicach.
  Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia poinformowani są poprzez email i wpisani na listę dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku tzw. lista rezerwowa, wpisuje się w przypadku gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku.
  Przyjęcie dzieci z listy rezerwowej uwarunkowane jest tylko i wyłącznie zwolnieniem się miejsca w żłobku (w danej grupie wiekowej), – na skutek rezygnacji pobytu dziecka w żłobku, w ciągu bieżącego roku.
 • UWAGA: W przypadku braku/nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Druki do pobrania:

 

   CENNIK 2023/2024

Czesne (10 h) Wyżywienie Opłata administracyjna
wpisowa

1 575 zł / miesiąc

– 350 zł Gmina Siechnice **

Czesne wynosi 1225 zł

21 zł / dzień przy diecie standardowej 500zł 

Opłata za nieobligatoryjna zajęcia dodatkowe wynosi  100zł

*Opłata jest obniżona o dofinansowanie uprawnionych Rodziców o dofinansowanie z Gminy Siechnice.

Opłata dla uprawnionych Rodziców może zostać obniżona dodatkowo o 400zł dofinansowania z ZUS 

** GMINA SIECHNICE DOFINANSOWUJE POBYT DZIECI W ŻŁOBKU KOLOROWE KREDKI. KWOTA DOFINANSOWANIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU W ROKU SZKOLNYM 2023/24 WYNOSI 350 zł

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, który mieści się przy ul. Kolejowej 4a w Siechnicach.

Czesne w Niepublicznym Żłobku Kolorowe Kredki w Siechnicach zawiera :

 • opiekę nad dzieckiem od godziny 6:30 do 17.00 (godziny mogą ulec zmianie, ponieważ planujemy je dostosować do Państwa potrzeb)
 • wszystkie zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne oraz edukacyjne
 • materiały plastyczne
 • wyposażenie ( nocnik, łóżeczko/ leżaczek)
 • adaptację
 • warsztaty dla rodziców
 • uroczystości o charakterze rodzinnym – festyny

Zapewnimy również możliwość zorganizowania przyjęcia urodzinowego – w celu uzyskania informacji prosimy o zapytanie e-mail: biuro@zlobekkolorowekredki.pl

 

PLAN DNIA

Ramowy plan dnia w Żłobku Kolorowe Kredki

6.30-8.30 „Wszyscy są , witam Was…” Przyjmowanie dzieci do placówki
– czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych,– indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami– czas na realizację własnych pomysłów i fantazji– możliwość konsultacji rodziców z opiekunami
8.30-8.50

Przygotowanie do śniadania

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

8.50 -9.30

Śniadanie- wspólne spożywanie posiłku

Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.30-9.45

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

Mycie ząbków dla Dzieciaczków z Starszej Grupy

9.45-10.30

„Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego” Zabawy edukacyjno-rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci. Realizacja planu pracy żłobka.- podział na grupy wiekowe

– zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą

– zabawy plastyczne,

– zajęcia rytmiczne

– zabawy logopedyczne, wspomagające naukę prawidłowego mówienia, gimnastyka buzi i języka

10.30-11.30 „Gimnastyka to zabawa, to dla dzieci fajna sprawa” Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)
11.30-11.40

Przygotowanie do obiadu

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

11.40-12.00

 Obiad I Danie – wspólne spożywanie posiłku

Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

12.00-14.00  Czas na sen lub leżakowanie (odpoczynek, drzemka, słuchanie kołysanek i bajek)
14.00-14.15

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

14.15-15.00

Obiad II Danie i Podwieczorek -wspólne spożywanie posiłku

Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

15.00-15.15

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

– czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

15.15-17.00

,, Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma….’’Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

-śpiewanie piosenek, nauka rymowanek i wyliczanek

-zabawy paluszkowe

– zabawy ruchowe

– zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, rysowanki, zabawy konstrukcyjne)

– praca indywidualna z dzieckiem

– wspólne sprzątane sali

– czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.

GRAFIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ŻŁOBKU W SIECHNICACH:                                                            

 • PONIEDZIAŁEK Zajęcia Taneczne
 • WTOREK – LOGOPEDIA. Zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy.
 • ŚRODA – JĘZYK ANGIELSKI

Plan dnia dla dzieci młodszych (od 6 mies. do ok. 18 miesiąca życia)

Dzień dzieci młodszych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa organizując warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Codzienny plan uwzględnia m.in: posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, drzemki, zabawy edukacyjne, manipulacyjne, zabawy wspierające rozwój ruchowy, w tym naukę raczkowania i chodzenia.

 

  GALERIA 

Nasze sale

Prace wykończeniowe

 

 AKTUALNOŚCI 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Kolorowe Kredki na rok szkolny 2019/2020

Do 01.04.2019 – Złożenie  deklaracji woli kontynuacji korzystania przez dziecko z usług Żłobka na rok szkolny 2019/2020 Do 17.05.2019 – […]

Posted in Aktualności | Tagged | Możliwość komentowania Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Kolorowe Kredki na rok szkolny 2019/2020 została wyłączona

Dni Otwarte w Żłobku Kolorowe Kredki w Siechnicach

Szanowni Rodzice , Kochane Dzieciaki !!! dziękujemy Wam bardzo za obecność podczas Dnia Otwartego w Żłobku Kolorowe Kredki, mamy nadzieję […]

Posted in Aktualności | Tagged | Możliwość komentowania Dni Otwarte w Żłobku Kolorowe Kredki w Siechnicach została wyłączona

Nowy Żłobek w Siechnicach

Drodzy Rodzice, Prace przygotowawcze w Żłobku Kolorowe Kredki w Siechnicach ruszyły pełną parą 🙂 Ruszamy już na początku marca, robimy […]

Posted in Aktualności | Tagged | Możliwość komentowania Nowy Żłobek w Siechnicach została wyłączona

Wesołych Świąt

Zdrowych, Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół Żłobka Kolorowe Kredki w Siechnicach  

Posted in Aktualności | Tagged | Możliwość komentowania Wesołych Świąt została wyłączona

Żłobek Kolorowe Kredki 

Żłobek Kolorowe Kredki Ruszyły zapisy do Żłobka Kolorowe Kredki w Siechnicach, ilość miejsc jest ograniczona. W związku z dużym zainteresowaniem zamieszczamy […]

Posted in Aktualności | Tagged | Możliwość komentowania Żłobek Kolorowe Kredki  została wyłączona

Zasady Zdrowego Żywienia w domu i żłobku

Zasady Zdrowego Żywienia w domu i żłobku. Staraj się dążyć do regularnych posiłków o tych samych porach dnia.Organizm dziecka produkuje o […]

Posted in Aktualności | Tagged | Możliwość komentowania Zasady Zdrowego Żywienia w domu i żłobku została wyłączona

 

 KONTAKT 

Żłobek Niepubliczny Kolorowe Kredki

Kolorowe Kredki s.c. 

ul. Osiedlowa 31

55-011 Siechnice

Tel. 510-513-550

e-mail: biuro@zlobekkolorowekredki.pl

nr konta 22 2530 0008 2041 1026 4782 0001

Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach  6:30-17:30